INKOOPVOORWAARDEN

INHOUD:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duur transacties
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Behandeling van klachten en geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL - DEFINITIES

In de volgende voorwaarden:

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten aanbiedt aan consumenten op een afstand;
 2. Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en sluit een overeenkomst op afstand met de ondernemer;
 3. overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem, georganiseerd door de ondernemer voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts één of meer technieken voor communicatie op afstand worden gebruikt;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte op hetzelfde moment;
 5. Afkoelperiode: De termijn waarbinnen de consument gebruik van zijn herroepingsrecht kan maken;
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument terug te trekken uit de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd af te zien;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. duur Transaction: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer om informatie die gericht is aan hem persoonlijk op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt op te slaan mogelijk maakt.

ARTIKEL - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

DESIRE FRAGRANCES BV extra handelsnaam PETITE BEAUTE' in 2017 opgericht in Nederland:

Naam: DESIRE FRAGRANCES BV extra handelsnaam PETITE BEAUTE'

Legaal adres: Ada Byronweg 17, Roermond, 6045 GM, NEDERLAND

Kamer van koophandelnummer:69053952

VAT: NL 8577.07.802.B.01

ARTIKEL - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand die tussen de ondernemer en de consument heeft gesloten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden zullen worden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden kunnen worden bekeken door de ondernemer en zij zullen zo spoedig mogelijk kosteloos worden verzonden op het verzoek van de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, in afwijking van de vorige paragraaf en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten van de tekst van deze algemene voorwaarden kan worden elektronisch beschikbaar gesteld aan de consument op een zodanige wijze dat de consument kan een eenvoudig manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden geraadpleegd en dat zij op verzoek van de consument zullen zij kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze verzonden.
 4. In het geval dat specifiek product of dienst voorwaarden gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden, de tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en, in het geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, kan de consument altijd beroepen op de toepasselijke bepaling die is gunstigst voor hem. is.

ARTIKEL - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod niet binden de ondernemer.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat is het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn bevestigd aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen nodig zijn voor deze;
 • of het recht van herroeping bestaat;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst wordt gearchiveerd na de totstandkoming, hoe het kan worden geraadpleegd door de consument;
 • de wijze waarop de consument kan krijgen op de hoogte van de acties die hij niet wenst te nemen voor het sluiten van de overeenkomst, alsmede de wijze waarop hij deze voordat het contract wordt gesloten kan worden verholpen;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die zich uitstrekt tot de continue of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 4, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand kunnen ontmoeten. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag, gemotiveerd of aan bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering te weigeren.
 5. Met het product of de dienst zal de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat het kan worden opgeslagen door de consument op een toegankelijke wijze op een duurzame drager:
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW
  1. het bezoekadres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument kan gaan met klachten;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht, wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht kan uitoefenen;
  3. de informatie over bestaande dienst na aankoop en garanties;
  4. de informatie die is opgenomen in artikel 4, paragraaf 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur.
 7. Indien de ondernemer zich heeft toegewijd aan het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in de vorige paragraaf is alleen van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Vóór het optrekken terugkeer, uitwisseling neem dan contact op met onze klantenservice specialist via contactformulier voor verdere instructies.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen binnen veertien werkdagen. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 3. Gedurende deze periode zal de consument het product en de verpakking goed behandeld. Hij zal alleen uitpakken of gebruiken voor het product in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij gebruik van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

ARTIKEL - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument zijn herroepingsrecht, de kosten voor het terugzenden van de goederen zijn op het meest.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL - Uitsluiting van HERROEPINGSRECHT

 1. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, kan deze alleen worden uitgesloten door de ondernemer indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft verklaard, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die zijn gemaakt door de ondernemer in overeenstemming met specificaties van de consument;
  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  2. die niet door hun aard kunnen worden teruggezonden;
  3. die snel kunnen bederven of verouderen;
  4. de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  5. voor losse kranten en tijdschriften;
  6. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen

ARTIKEL - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde periode zullen de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In tegenstelling tot de vorige paragraaf, kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen zijn richtprijzen worden vermeld in het aanbod.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit en heeft bedongen:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst door de dag waarop de prijsverhoging ingaat annuleren.
  3. betreffende weddenschappen en loterijen
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. / Of overheidsvoorschriften.
 2. Een regeling die door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie heeft geen invloed op de rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden tegen de ondernemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer op grond van de wet en / of of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf bekend heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument kennisgeving uiterlijk één maand na plaatsing van de bestelling. In dat geval heeft de consument het recht heeft om de overeenkomst zonder boete en het recht op enige schadevergoeding te beëindigen.
 4. In geval van ontbinding in overeenstemming met de vorige paragraaf, zal de ondernemer het bedrag dat de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding heeft betaald terug te betalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste op het moment van levering, zal het worden vermeld in een duidelijke en begrijpelijke wijze dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd te allen tijde met inachtneming van de afgesproken regels annulering en een opzegtermijn van niet meer dan één maand heeft gesloten te beëindigen.
 2. Een contract dat is aangegaan voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst op afstand zal worden verlengd indien de consument is stil, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand.

ARTIKEL - BETALEN

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na levering van het goed of in geval van een overeenkomst om een ​​dienst, binnen 14 dagen na uitgifte van de documenten met betrekking tot deze overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten, kan een vooruitbetaling van meer dan 50% nooit worden vermeld in de algemene voorwaarden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst (en) niet gelden, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens nodig om de ondernemer te melden zonder vertraging.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht heeft, behoudens wettelijke beperkingen, de redelijke kosten waarvan bekend is dat de consument op voorhand gemaakt te laden.

ARTIKEL - KLACHTENPROCEDURE

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn aan de ondernemer te worden ingediend, volledig en duidelijk omschreven, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, zal de ondernemer reageren binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL - Behandeling van klachten en geschillen

 1. We hopen altijd om volledig te voldoen aan onze klanten. Echter, als u een klacht over onze producten of diensten, aarzel dan niet om contact met ons op het adres van deKlantenserviceof via deContact Formulierop onze website. We doen alles wat we kunnen om te gaan met uw klacht binnen 14 dagen.
 2. Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten, ongeacht de woonplaats van de klant, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en enkel de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen. Als een andere wet in overeenstemming met het internationale recht van toepassing, de referentie is in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, de Nederlandse wetgeving betreffende marktpraktijken en de bescherming van de consument.
 3. Als klant kunt u ook een klacht indienen via de"Online Dispute Resolution" platformvan de Europese Commissie.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

ARTIKEL - EXTRA OF daarvan afwijkende bepalingen

Bijkomende bepalingen of afwijken van deze voorwaarden kunnen niet ten nadele van de consument en moet schriftelijk of op zodanige wijze dat ze kunnen worden door de consument op een toegankelijke wijze op een duurzame opgeslagen worden opgenomen.